Vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld

Misschien heb je recht op vrijstelling of  vermindering van het inschrijvingsgeld.

Volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld

Je betaalt geen inschrijvingsgeld, enkel de bijkomende kosten. Je vindt deze bedragen terug bij de informatie over je cursus. Deze vrijstelling geldt voor:

 • Cursussen uit het studiegebied Algemene Vorming.
 • Cursisten met een inkomen via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon, met een en attest van de instelling die het inkomen uitbetaalt.
 • Cursisten die een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering krijgen en die een opleiding volgen die door de VDAB erkend is in het kader van een traject naar werk met een VDAB-attest van maximum 1 maand oud. Als je voldoet aan de voorwaarden kan je dit attest via de VDAB-site (Aanvraag CVO-attest) afdrukken. Je kunt het eveneens verkrijgen in de lokale werkwinkel of het VDAB-kantoor in je buurt. Let op: dit is niet gelijk aan het bewijs van inschrijving bij de VDAB.
 • Niet-werkende verplicht ingeschreven werkzoekenden die nog geen recht op een wachtuitkering hebben verworven met een VDAB-attest. Je kunt dit verkrijgen in de lokale werkwinkel of het VDAB-kantoor in je buurt. Let op: dit is niet gelijk aan het bewijs van inschrijving bij de VDAB.
 • Asielzoekers die materiële hulp genieten, met een attest van de bevoegde instantie.
 • Gedetineerdenmet een attest van de bevoegde instantie  
 • Ben je ten laste van een persoon die valt onder één van de eerder vernoemde categorieën? Breng het attest  van de persoon van wie je ten laste bent mee bij je inschrijving. Je dient tevens een gezamenlijke verklaring op eer te ondertekenen om aan te tonen dat je ten laste bent van deze persoon.

Breng je attest mee bij je inschrijving. Het attest mag maximum 1 maand oud zijn op het moment van inschrijving of de geldigheidsdatum mag niet verstreken zijn.

Vermindering van het inschrijvingsgeld van € 0,3 i.p.v. € 1,5  per lesuur

Je betaalt het verminderd inschrijvingsgeld en de bijkomende kosten. Je vindt deze bedragen terug bij de informatie over je cursus.Deze vermindering geldt voor:

  • Cursisten met een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor alle opleidingen die niet gevolgd worden in een door de VDAB erkend traject naar werk, met een VDAB-attest. Je kunt dit verkrijgen via de VDAB-site. Als je voldoet aan de voorwaarden vind je de link ‘Aanvraag CVO-attest’ op  'Mijn loopbaan' .
   Kies in het overzicht  "E-loket". Kies CVO-attest. Druk het document af, vul je naam in en onderteken het. Je kunt dit eveneens verkrijgen in de lokale werkwinkel of het VDAB-kantoor in je buurt. Let op: dit is niet gelijk aan het bewijs van inschrijving bij de VDAB. 
  • Breng het attest meteen bij je inschrijving mee. Het mag maximum 1 maand oud zijn op het moment van inschrijving.
  • Cursisten met een handicap of een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66 % met een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten, een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt of een attest van de mutualiteit om arbeidsongeschiktheid van ten minste 66 % aan te tonen. Dit laatste mag niet ouder dan 1 maand zijn, of er moet een duidelijke einddatum van erkenning worden vermeld. Op deze maatregel geldt soms een leeftijdsbeperking tot 65 jaar. Klik hier voor meer informatie.
  • Alle cursisten die gedurende twee opeenvolgende schooljaren opleiding gevolgd hebben in een Centrum voor Basiseducatie gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het schooljaar van inschrijving in een Centrum voor Volwassenenonderwijs met een attest van de bevoegde instantie.
  • Ben je ten laste van een persoon die valt onder één van de eerder vernoemde categorieën? Breng het attest van de persoon van wie je ten laste bent mee bij je inschrijving. Je dient tevens een gezamenlijke verklaring op eer te ondertekenen om aan te tonen dat je ten laste bent van deze persoon.

  Volg meerdere cursussen binnen 1 opleiding en betaal maximum € 300 per semester

  Wie meerdere cursussen binnen éénzelfde opleiding volgt, betaalt maximum € 300 per semester (exclusief materialen). of € 600 per schooljaar.

  • 1ste semester: 1/9 tot 31/12
  • 2de semester: 1/1 tot 31/8

  Enkele voorbeelden van opleidingen die onder deze regelgeving vallen:

  • Hotelbedrijf (hulpkok, kok, traiteur-banketaannemer, ...)
  • Schoonheidsspecialist
  • Metselaar
  • Mecanicien
  • Koetswerkhersteller
  • Monteur cv
  • Industriële elektriciteit

  Vrijstelling RVA

  Je kunt van de RVA gedurende maximum 2 jaar een vrijstelling krijgen om een studie te volgen die minstens 20 uur per week bedraagt én hoofdzakelijk overdag (vóór 17u00) plaatsvindt. Voorwaarde is wel dat je altijd aanwezig bent. Om de vrijstelling aan te vragen ga je vóór het begin van de opleiding naar je uitbetalingsinstelling. Je krijgt dan een formulier C 94A en dat laat je door ons invullen.